Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU  www.siskova.cz

(dále jen „VOP“)

I. VYMEZENÍ POJMŮ

 1. Prodávající: Artview s.r.o. B. Smetany 476, Zlín 763 02, Česká republika. IČ: 26911698
 2. Kupující: osoba, která nakupuje výrobky Prodávajícího na E-shopu Prodávajícího, a to na internetovém portálu www.siskova.cz (dále jen „E-shop“).
 3. Zboží: movité věci, zejména pak knihy, obrazy, akvarely, olejomalby, textilie, textilní výrobky, oděvy, oděvní doplňky, oděvní součásti, oděvní ozdoby, které jsou nabízeny ke koupi v E-shopu a které si Kupující objednal.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. VOP upravují vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím při prodeji Zboží prostřednictvím E-shopu a vztahují se na veškeré objednávky uskutečněné Kupujícím prostřednictvím E-shopu. 
 2. Kupující objednáním Zboží potvrzuje, že se s uvedenými VOP seznámil a že s nimi souhlasí.

III. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Kupující má možnost objednat Zboží prostřednictvím telefonu, e-mailem nebo vyplněním příslušných objednávkových formulářů na E-shopu.
 2. Z důvodu velkého zájmu o Zboží může dojít k vyprodání některého nabízeného Zboží během zadávání elektronické objednávky. Proto je vhodné, aby Kupující objednávku před potvrzením vždy aktualizoval.
 3. Když Kupující potvrdí objednávku v nákupním košíku, je Zboží rezervováno výhradně pro Kupujícího.
 4. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Kupující není oprávněn v objednávce měnit parametry Zboží, které se liší od těch uvedených na E-shopu, pokud to předem výslovně nedohodne s Prodávajícím a pokud od Prodávajícího neobdrží prokazatelný souhlas se změnou, a to výhradně v textové formě.
 5. Podáním objednávky Kupující akceptuje VOP a také cenu za objednané Zboží, včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době odeslání objednávky.
 6. Základní informace o vybraných krocích vedoucích k uzavření smlouvy:
 1. kromě informací o těchto krocích, které jsou pro Kupujícího podrobně popsány prostřednictvím portálu E-shopu přímo v průběhu objednávání Zboží, Kupující bere na vědomí také tento postup při uzavření kupní smlouvy
 2. na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail s akceptací objednávky a informací o dodání objednaného Zboží. Kupní smlouva je uzavřena, když Kupující obdrží od Prodávajícího e-mail potvrzující učiněnou objednávku. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat Kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky (tím není dotčeno právo Prodávajícího odmítnout objednávku dle níže uvedených článků 7 a 8). 
 3. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a VOP. které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku. Toto rozhodnutí učiní Prodávající dle svého výlučného uvážení. Pokud Prodávající objednávku odmítne, bude o tom Kupující neprodleně informován. Bude-li platba za odmítnutou objednávku již zpracována a přijata na účet Prodávajícího, bude obratem vrácena:
 1. zasláním na bankovní účet Kupujícího (pro platbu z účtu Kupujícího)
 2. zasláním na platební kartu Kupujícího (pro platbu z karty Kupujícího).
 1. Nestanoví-li VOP jinak, platí, že vyjde-li po uzavření Kupní smlouvy najevo, že dodání předmětu prodeje není možné, neboť předmět prodeje neexistuje a není možné jej opatřit, nebo dodání předmětu prodeje sice je možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi, zejména v případech, kdy předmět prodeje není skladem a poskytnutí plnění je pro Prodávajícího nevýhodné, neboť náklady na jeho poskytnutí neodpovídají hodnotě protiplnění, které má Prodávající obdržet, nebo plnění není možné poskytnout ve lhůtě stanovené v Kupní smlouvě, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. Prodávající si také vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu Zboží. 
 2. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 3. Údaj o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky: 
 1. před dokončením objednávky má Kupující vždy možnost vrátit se o krok zpět a opravit chybu vzniklou při realizaci objednávky, zejména upravit množství objednávaného Zboží či přidat další výrobek
 2. celá objednávka bude následně automaticky aktualizována.

IV. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Ceny uvedené na internetových stránkách E-shop jsou uváděny jako konečné, včetně DPH. Platné jsou ceny uvedené v době potvrzení objednávky.
 2. Ceny nezahrnují náklady na dopravu. Účtujeme poštovné a balné dle velikosti, váhy, způsobu přepravy / doručení a místa určení zásilky.

V. ZPŮSOBY ÚHRADY KUPNÍ CENY OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ

 1. Úhradu kupní ceny může Kupující uskutečnit následujícími způsoby:
  1. prostřednictvím platební karty VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro
  2. Bankovním převodem – po obdržení objednávky bude Kupujícímu zaslána faktura s číslem účtu a variabilním symbolem. Zboží Kupující zaplatí na bankovní účet Prodávajícího. Po obdržení platby Prodávající odešle Zboží a Kupujícímu sdělí termín jeho doručení. Zboží bude expedováno okamžitě po potvrzení přijetí platby Kupujícího na účet Prodávajícího.
 2. Pokud Kupující provede úhradu ceny Zboží a Prodávající objednávku odmítne nebo nebude schopen zajistit dodání Zboží, vrátí Prodávající neprodleně zaplacené finanční plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem (bankovním převodem, poštovním převodem, na kartu), a to podle způsobu platby provedené Kupujícím.

VI. DODACÍ PODMÍNKY

Zboží si Kupující může:

 1. nechat zaslat prostřednictvím České pošty
 2. nechat zaslat prostřednictvím dohodnuté kurýrní služby
 3. po dohodě s Prodávajícím převzít osobně, zejména pak obrazy, akvarely, olejomalby, textilie, textilní výrobky, oděvy, oděvní doplňky, oděvní součásti.

VII. UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA ZBOŽÍ

 1. Tato část VOP se vztahuje především na textilie, textilní výrobky, oděvy, oděvní doplňky a oděvní součásti
 2. Při výběru uvedených druhů Zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost Zboží přesně odpovídaly potřebám uživatele. Kupující před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování Zboží. Jen Zboží vhodně zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je umožní naplnění jeho užitné hodnoty a účelu použití.
 3. V případě, že je způsob užívání Zboží stanoven v návodu na užívání, je Kupující povinen se s tímto návodem před započetím užívání Zboží seznámit. Po celou dobu užívání zakoupeného Zboží je nutné věnovat dostatečnou pozornost základním pravidlům jeho užívání. Především je nutné zvážit ty faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost, které mohou snižovat životnost Zboží a Prodávající za ně nemůže nést odpovědnost, jako např.: 
 1. nadměrná intenzita užívání Zboží či užívání Zboží k nevhodnému účel
 2. vliv prostředí a okolnosti užívání, které mohou snižovat životnost Zboží (např. používání nevhodných deodorantů, nadměrná potivost, nadměrné tření oděvních součástí v důsledku tělesných proporcí uživatele, kontakt Zboží s předměty s ostrými hranami apod.) 
 3. nevhodně zvolená velikost Zboží či vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu, nejsou důvodem k reklamaci.
 4. nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu Zboží a jeho funkčnosti je  pravidelná údržba. Nevhodné užívaní, nesprávná nebo nedostatečná údržba Zboží podstatně zkracuje nebo ničí jeho plnou funkčnost a životnost. 

VIII. PRÁVA KUPUJÍCÍHO PŘI NÁKUPU ZBOŽÍ ONLINE, nedoručení zásilky

Nebude-li objednané Zboží řádně a včas doručeno, je Kupující oprávněn řešit reklamaci se zákaznickým oddělením Prodávajícího, a to formou e-mailu odeslaného na adresu sarka@siskova.cz

IX. PRÁVA KUPUJÍCÍHO, případné vady zboží

 1. Práva Kupujícího z vad Zboží a postup při jejich uplatnění upravuje Reklamační řád, který je uveden jako článek X. těchto VOP
 2. V případě, že mezi Prodávajícím a Kupujícím dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení 

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz   

 1. Kupující, který je spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. PODMÍNKY PRO ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UVEDENÍ DŮVODU, reklamační řád

Pokud musíte zakoupené Zboží reklamovat, dodržujte dále uvedený postup:

 1. zašlete nám e-mail. E-mail na: sarka@siskova.cz, který musí vždy obsahovat tyto informace:
 1. číslo objednávky
 2. zboží, kterého se reklamace týká
 3. popis zjištěných závad a jejích projevů

nebo nám zašlete reklamaci poštou na adresu:

reklamační oddělení E-shop

B. Smetany 476

763 02 Zlín

Reklamace zaslaná poštou musí vždy obsahovat tyto informace: 

 1. číslo objednávky
 2. zboží, kterého se reklamace týká
 3. popis zjištěných závad a jejích projevů
 4. Zaslání kompletního a Kupujícím nepoškozeného reklamovaného zboží, a to na účet Kupujícího, na adresu:

reklamační oddělení E-shop

B. Smetany 476

763 02 Zlín

Reklamované zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

 1. Rozhodnutí o reklamaci 
 1. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení a vyrozumí Kupujícího elektronickou poštou, pokud se s Kupujícím nedohodne jinak.
 2. Záruka se zejména nevztahuje na Zboží s porušenými ochrannými pečetkami, se známkami neoprávněného či neodborného zásahu, poškození, nesprávným užíváním apod. Kupující odpovídá za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný s ohledem na vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti, estetického vzhledu a užitnosti.
 3. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na jiné lhůtě.
 4. Peníze za oprávněnou reklamaci bude zasláno na bankovní účet Kupujícího bez zbytečného prodlení, nejpozději do 30 dnů od doručení reklamovaného Zboží na reklamační oddělení Prodávajícího a po posouzení oprávněnosti reklamace Zboží.
 5. Vrácení peněz

Peníze za oprávněnou reklamaci Zboží budou kupujícímu vráceny co nejdříve, a to nejpozději do 30 dnů od doručení reklamovaného Zboží na reklamační oddělení a kladné vyřízení (tj. uznání důvodu a oprávněnosti) uvedené reklamace:

 1. zasláním na bankovní účet Kupujícího (pro platbu Zboží z účtu Kupujícího)
 2. zasláním na platební kartu Kupujícího (pro platbu z karty Kupujícího).

XI. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Prodávající nakládá s osobními údaji Kupujícího v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů Kupujícího jsou blíže upravena v „Informaci o zpracování Vašich osobních údajů“ zveřejněné na internetových stránkách Prodávajícího www.siskova.cz, která tvoří nedílnou součástí těchto VOP a uzavřené kupní smlouvy.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Prodávající, jakožto provozovatel internetového obchodu www.siskova.cz je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám. Veškerá práva, včetně autorských práv, jsou ve vlastnictví Prodávajícího.
 2. Jakékoliv použití obsahu této webové stránky nebo kopírování či ukládání, nebo jen jejích částí, jiné než pro Vaše osobní, nekomerční použití je zakázáno bez písemného souhlasu Prodávajícího.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo VOP aktualizovat.
 4. VOP platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.
 5. Právní vtahy mezi Prodávajícím a Kupujícím výslovně neupravené VOP se řídí příslušnými právními předpisy České republiky v aktuálním znění.
 6. VOP jsou k dispozici v českém a anglickém jazyce. V případě rozdílu mezi českou a anglickou jazykovou verzí VOP má přednost verze česká.
 7. Tyto VOP jsou platné a účinné od 16. 6. 2020.