Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá! Při nakládání s Vašimi osobními údaji postupujeme v souladu s příslušnými platnými právními předpisy České republiky i Evropské unie. Snažíme se neustále zvyšovat standard zabezpečení Vašich osobních údajů, abychom je ochránili před případným zneužitím.

Účelem tohoto dokumentu je informovat Vás o tom, jak naše společnost – ARTVIEW s.r.o. se sídlem B. Smetany 476, Zlín 763 02, IČO: 269 11 698 zpracovává Vaše osobní údaje a jaká máte v této souvislosti práva.

K ČEMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POTŘEBUJEME?

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem nabídky a dodání našich produktů.

Vaše osobní údaje potřebujeme k evidenci a vyřízení Vašich objednávek a k vymáhání našich nároků vzniklých z uzavřených kupních smluv.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A ODKUD JE ZÍSKÁVÁME?

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám sami poskytnete ve Vaší objednávce. Konkrétně se jedná o jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail a telefon.

POTŘEBUJEME KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VÁŠ SOUHLAS?

Vaše osobní údaje můžeme v dále uvedených případech zpracovávat i bez Vašeho souhlasu. Jedná se o situace, kdy je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné ke splnění závazků z uzavřené kupní smlouvy (evidence objednávky, dodání zboží), k plnění našich zákonných povinností při vedení účetní a daňové evidence (v oblasti daní a účetnictví) a pro účely ochrany našich práv a oprávněných zájmů (vymáhání nároků ze smlouvy, zasílání obchodních sdělení stávajícím zákazníkům).

V žádném z těchto případů právní předpisy nevyžadují Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Bez zpracování Vašich osobních údajů bychom nemohli plnit naše závazky z uzavřené kupní smlouvy a dodat Vám objednané zboží.

 

KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám pro účely jejich vlastního marketingu.

K Vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci naší společnosti a dále naši obchodní partneři, kteří pro nás zajišťují jednotlivé služby (např. přepravní společnosti, poskytovatelé reklamních služeb atd.). U všech osob, kterým Vaše osobní údaje zpřístupníme, požadujeme dodržování dostatečných standardů zabezpečení Vašich osobních údajů a důsledné plnění právních povinností v oblasti nakládání s osobními údaji.

Vaše osobní údaje mohou být předány ke zpracování pouze v rámci EU.

Vaše osobní údaje důsledně chráníme. Vaše osobní údaje zpracováváme elektronicky i manuálně, v obou případech však přijímáme bezpečnostní opatření, a to technická, mechanická i organizační. Minimálně stejný standart zabezpečení vyžadujeme i od našich smluvních partnerů v postavení zpracovatelů osobních údajů.

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy, po dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat podle příslušných právních předpisů.

Pro zasílání obchodních sdělení využíváme Vaše osobní údaje do doby, než vznesete námitku a odhlásíte se ze zasílání obchodních sdělení (viz čl. 4). 

JAKÁ MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům. Zajímá Vás, jaké údaje o Vás evidujeme? Na Vaší žádost Vám potvrdíme, zda a v jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jakým příjemcům jsou zpřístupněny, po jakou dobu budou údaje uloženy a o dalších právech vzniklých v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Na vyžádání Vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních dokladů.
  • právo na opravu. Změnil se nějaký z Vašich osobních údajů? Když nás upozorníte, bez zbytečného odkladu aktualizujeme osobní údaje, které o Vás evidujeme, a opravíme veškeré nepřesnosti.
  • právo na výmaz. Nechcete, abychom využívali Vaše osobní údaje? Pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, anebo jsme snad Vaše osobní údaje zpracovávali neoprávněně, na základě Vaší žádosti je bez zbytečného odkladu zlikvidujeme.
  • právo na omezení zpracování. Chcete omezit rozsah, v jakém využíváme Vaše osobní údaje? Pokud nás o to požádáte, v dále uvedených případech omezíme zpracování Vašich osobních údajů: (i) na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů, pokud přesnost údajů zpochybňujete, (ii) vaše osobní údaje jsme zpracovávali neoprávněně, (iii) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, k nimž jsme je zpracovali anebo (iv) vznesl jste námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely ochrany našich oprávněných zájmů a dosud jsme neposoudili, zda převažují Vaše oprávněné důvodu pro likvidaci Vašich údajů nad našimi oprávněnými zájmy. Na rozdíl od výmazu zůstávají v tomto případě Vaše osobní údaje u nás uchovány, nicméně je nebudeme využívat k účelům, pro které bylo zpracování omezeno.
  • právo vznést námitku. Nesouhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem ochrany našich oprávněných práv a zájmů? Můžete kdykoli vznést námitku. Vaše osobní údaje pak budeme zpracovávat pouze za účelem určení, výkonu či obhajoby našich právních nároků anebo v případech, kdy naše závažné oprávněné důvody pro zpracování převáží nad Vašimi zájmy a právy na ochranu osobních údajů. Nezapomeňte nám proto říct, co konkrétně Vám vadí.
  • právo na oznámení porušení zabezpečení osobních údajů. Dostaly se Vaše osobní údaje do nepovolaných rukou? Kdyby i přes veškerou naši snahu došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a nastalá situace by pro Vás představovala významné riziko, bez zbytečného odkladu Vás budeme informovat. Nemusíme Vám dát vědět jen v případě, že jsme Vaše osobní údaje zašifrovaly a jsou tak třetí osobě nesrozumitelné nebo že se nám podařilo eliminovat rizika vyplývající ze zpřístupnění osobních údajů.
  • právo podat stížnost. Nejste spokojeni s tím, jak postupujeme při zpracování Vašich osobních údajů? Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobní údajů. Ale budeme rádi, pokud to nejdříve řeknete nám a vše společně vyřešíme.

Není Vám něco jasné? Nebo chcete uplatnit některé ze svých práv? Obracejte se na nás prostřednictvím e-mailu: adler@literi.cz